Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2640

Tiêu đề: Giáo trình kiến trúc máy tính - DHCN


Tác giả: Chia sẻ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Mạng máy tính
 
Sơ lược
 Hàng trăm máy tính khác nhau đã từng đƣợc thiết kế và chế tạo trong lịch sử tiến hoá của máy tính nói chung và máy tính điện tử nói riêng. Hầu hết chúng đã bị lãng quên, chỉ còn một số rất ít có ảnh hƣởng đáng kể đến tƣ tƣởng hiện đại trong Kiến Trúc Máy Tính. Việc chuyển từ thế hệ trƣớc sang thế hệ sau đặc trƣng bởi sự thay đổi cơ bản về công nghệ. 
Tags: Giáo trình kiến trúc máy tính - DHCN,Mạng máy tính
Comment
Đang online: 25
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi