Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2332

Tiêu đề: Công nghệ phần mềm - Quản lý thư viện


Tác giả: Nguyễn Quốc Huy
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng
 
Sơ lược
 Kết nối database : ConnectDataBase() +Mở data : OpenData(st As String)  +Đóng kết nối : Closedata()  +Kiem tra tồn tại data: KiemtraTontai(str As String, data As Field, txt As TextBox) As Integer +Tô khối : HightLight()  +Chọn tất cả các dòng trong DataGrid : SelectAllRow(tf As Boolean, ByVal Adors As Adodc, ByVal DataGrid1 As DataGrid)    
Tags: Công nghệ phần mềm - Quản lý thư viện,Lập trình ứng dụng
Comment
Đang online: 21
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi