Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 16823

Tiêu đề: HTML5 Canvas - Lập trình Game 2D


Tác giả: Yin Yang
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược

 Gồm:

 

 Giới thiệu

2.         Interface Storage

3.         Local Storage và Session Storage

4.         Sử dụng

5.         Storage event

6.         Thêm các phương thức vào Storage

II.         Web SQL Database

1.         Giới thiệu

2.         Open Database

3.         Transaction

4.         Execute SQL

III.       Web Worker

1.         Giới thiệu

2.         Ví dụ đơn giản nhất:

3.         Kết luận

IV.       Tạo chuyển động với WindowAnimationTiming API

....

 

Tags: HTML5 Canvas - Lập trình Game 2D,Lập trình web
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi