Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Giáo trình

 I.Giới thiệu thiết kế, đánh giá thuật toán II.Phương pháp chia để trị III.Bài toán Min Max. IV.Giải thuật Quicksort V. Giải thuật quay lui. VI.Phương pháp nhánh cận. ..........
Slide gồm 9 slide tương ứng 9 bài bao gồm: Overview, OOP, Apple, Component-basic, Component-Advanced, Exception, Stream-IOfile, Collection, Multithreading
 Chương 1: Vai trò của CAD/CAM trong công nghệ chế tạo khuân mẫu. Chương II: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM, và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình CAD/CAM . Chương III: Lựa chọn mô hình CSDL đồ họa- thuộc tính. Chương IV: Tổ chức và kết cấu khuôn cơ bản. Chương V: Ứng dụng quan điểm CSDL, tạo lập đối tượng gia công trên máy công cụ trên máy điều khiển số trong lĩnh vực khuôn mẫu.
2EE là thuật ngữ viết tắc của Java 2 Platform, Enterprise Edition , đây là một distributed computing framework (không biết thuật ngữ tiếng Việt là gì :-D, mong quý vị lượng thứ) của Sun Microsystems. Bài viết này dựa trên 1 chương trong 1 cuốn Study Guide của Sun về J2EE, mục đích không phải là mô tả chi tiết về J2Ê mà là để đem lại cho người đọc những hiểu biết cơ bản về J2EE và các khả năng của nó.
Đang online: 12
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi