Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Mạng máy tính

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn
 Cùng với sự phát triển của Internet thì cơ sở hạ tầng truyền dẫn thông tin ở Việt Nam đang ngày càng được mở rộng. Sự phát triển các hệ thống truyền dẫn này đòi hỏi cao về việc bảo trì và sửa chữa đường truyền do thiếu các thiết bị chuyên dụng thực hiện việc
 Luận văn Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản 
 Tổng hợp một số câu hỏi để ôn tập môn linux

 kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp Đại học từ xa, nhóm tác giả thực hiện biên soạn bài giảng "Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch 1" dựa trên khung đề cương của Học Viện Bưu chính Viễn thông ban hành...

 Tony Northrup, MCSE and CISSP, is a consultant and author living in the Boston, Mas­sachusetts, area. During his seven years as Principal Systems Architect at BBN/Genuity, he was ultimately responsible for the reliability and security of hundreds of Windows– based servers and dozens of Windows domains—all connected directly to the Internet. Needless to say, Tony learned the hard way how to keep Windows systems safe in a hostile environment. Tony has authored and co-authored many books on Windows and networking, from NT Network Plumbing in 1998 to the Windows Server 2003 Resource Kit Performance and Troubleshooting Guide. Tony has also written several papers for Microsoft TechNet, covering firewalls, ASP.NET, and other security topics

 Toàn bộ về slide, giáo trình, bài Lab bằng tiếng việt về Router and Switch cho các bạn học về môn mạng máy tính.

 Hàng trăm máy tính khác nhau đã từng đƣợc thiết kế và chế tạo trong lịch sử tiến hoá của máy tính nói chung và máy tính điện tử nói riêng. Hầu hết chúng đã bị lãng quên, chỉ còn một số rất ít có ảnh hƣởng đáng kể đến tƣ tƣởng hiện đại trong Kiến Trúc Máy Tính. Việc chuyển từ thế hệ trƣớc sang thế hệ sau đặc trƣng bởi sự thay đổi cơ bản về công nghệ. 
Đang online: 14
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi