Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Lập trình web

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn
Chương1 - Giới thiệu về jQuery, Chương 2 – jQuery Selectors, Chương 3 - Attributes, Chương 4 – Sự kiện (Events), Chương 5 – Hiệu ứng (Effects), Chương 6 – Sửa đổi DOM, Chương 7: AJAX – Phần 1, Chương 7 – AJAX – Phần 2 

 Bộ giáo trình gồm 9 Lesson.

Gồm các chaper: A Brief History of Markup, The Design of HTML5, Rich Media, Web Forms 2.0, Semantics, Using HTML5 Today, Index

 Gồm:

 

 Giới thiệu

2.         Interface Storage

3.         Local Storage và Session Storage

4.         Sử dụng

5.         Storage event

6.         Thêm các phương thức vào Storage

II.         Web SQL Database

1.         Giới thiệu

2.         Open Database

3.         Transaction

4.         Execute SQL

III.       Web Worker

1.         Giới thiệu

2.         Ví dụ đơn giản nhất:

3.         Kết luận

IV.       Tạo chuyển động với WindowAnimationTiming API

....

 

 cuốn sách này của nhóm tác giả Elizabeth Naramore, Jason Gerner... được phiên dịch lại tiếng việt giúp cho các bạn mới bắt đầu lập trình web có thể tiếp cận tốt nhất, nội dung của sách phong phú, bao phủ hết các vấn đề trong lập trình web vơi PHP

 Xin chia sẻ các bạn cuốn sách nói về tổng quan môn thiết kế web, rất cần cho người mới bắt đầu hoặc cho người muốn hiểu thêm về cac kỹ thuật trong thiết kế web

Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi